logo
Kontaktné údaje
GHC GENETICS SK, s. r. o.
Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava

IČO: 35 921 528, DIČ: 2021964604
IČ DPH: SK2021964604.

Administratíva: +421 2 4319 1912

Odborné konzultácie: +421 2 4524 1268

Email: dnatest@dnatest.sk, info@ghc.sk

IBAN: SK11 1100 0000 0026 2170 1853, SWIFT: TATRSKBX

DentalGEN®

50€

Rozsah vyšetrenia:

- gén IL-1A (c.-949C>T, resp. -889C>T), rs1800587

- gén IL-1B (c.315C>T, p.Phe105=, resp. +3954C>T), rs1143634

- gén IL-1RN (c.117T>C, p.Ala39=), rs419598

Zdieľať:

Termín "parodontálne ochorenia" zahŕňa širokú škálu chronických zápalových stavov ďasien (alebo mäkkých tkanív obklopujúcich zuby), alveolárnej kosti a väzív (kolagénové vlákna spojivového tkaniva, ktoré pripájajú zub k alveolárnej kosti). Parodontitída je multifaktoriálne chronické ochorenie, pre vznik ktorého je nevyhnutná prítomnosť určitého druhu alebo množstva baktérií, neregulovanej imunitnej odpovede organizmu a ďalších rizikových faktorov (fajčenie, diabetes, nedostatočná orálna hygiena). Parodontitídy môžeme rozdeliť na:

Agresívne parodontitídy (AP, rýchlo progredujúce) – tvoria asi 5% všetkých parodontitíd a sú typické pre mladšiu generáciu pacientov, pričom sa začínajú prejavovať okolo 13. roku života, častejšie u žien.

Chronické parodontitídy (CHP) – jedná sa o najčastejšie parodontitídy dospelých a tvoria asi 95% všetkých parodontitíd. Zväčša sa začínajú vyvíjať ako gingivitídy okolo 15. roku života.

Molekula interleukínu IL-1 pozostáva z dvoch podjednotiek IL-1A a IL-1B, ktoré spolu tvoria tento zápalový proteín. DNA varianty v génoch IL-1A (c.-949C>T, resp. -889C>T) a IL-1B (c.315C>T, p.Phe105=, resp. +3954C>T) sú v literatúre popisované ako alely asociované so zápalovým procesom v gingiválnom vačku. Na druhej strane produkt génu IL-1RN je inhibítorom zápalovej aktivity IL1 proteínu, a teda znižuje odpoveď organizmu na zápal.

Zložený rizikový genotyp, t.j. prítomnosť oboch DNA variantov cytokínov IL-1A a IL-1B, znamená až 4-násobné zvýšenie zápalového procesu, ako aj jeho agresivity. Pozitívny zložený IL-1 genotyp teda primárne slúži ako „faktor závažnosti“, ktorý asociuje so stratou spojiva a kosti pri parodontitíde a periimplantitíde.

Naopak, prítomnosť DNA variantu c.117T>C (p.Ala39=) génu IL-1RN je v literatúre popisovaná ako asociovaná s protektívnym efektom proti vzniku chronickej (neagresívnej) alebo generalizovanej agresívnej parodontitídy, a to najmä v populáciách európskeho pôvodu. Uvedený efekt je umocnený v prípade neprítomnosti, resp. nízkej infekcie baktériami Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia a Prevotella intermedia.

Indikujúci lekár: stomatológ, špecializácia parodontológia, implantológia, orálna chirurgia

  1. U pacientov so skorým nástupom parodontitídy (od 15. roku alebo mladých dospelých) a/alebo pozitívnou rodinnou  anamnézou
  2. u pacientov s parodontitídou – pre potvrdenie diagnózy parodontitídy a pri kontrole pretrvávajúceho zápalu
  3. u pacientov s parodontitídou – pred plánovanou chirurgickou, čelustno-ortopedickou liečbou
  4. pred implantologickou liečbou na vylúčenie genetického a mikrobiálneho rizika a stanovenie prognózy, kontrola prítomnosti A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis (u ktorých bolo dokázané dlhodobé pretrvávanie v kostných lakúnach po extrakcii zubov s parodontitídou),
  5. u tehotných žien s chronickou gingivitis a parodontitídou pre určenie rizika agresivity A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis ako prevenciu rizikovej gravidity (ich toxíny sú krvnou cestou dopravené k placente),
  6. u pacientov s parodontitídou pred transplantáciou tkanív a orgánov (pre indikáciu radikálneho odstránenia zdroja fokálnej infekcie dentogénneho pôvodu),
  7. u všetkých pacientov, u ktorých je požiadavka na zistenie a vylúčenie orálnej fokálnej infekcie, a zároveň so závažnými systémovými ochoreniami: kardiovaskulárne ochorenia, reumatoidná artritída a ďalšie autoimunitné ochorenia, diabetici, onkologické ochorenia, pred liečbou bisfosfonátmi a iné.

Nie je k dispozícii

Gingiválny ster

Odberová súprava sa skladá s 5 sterilných papierových čapíkov, zatvárateľnej skúmavka, žiadanky, obálky.

Upozornenia: Pred odberom aspoň 14 dní bez antibakteriálneho zásahu napr. chlorhexidínom, resp. priamo pred odberom odporúčame nepoužívať antibakteriálne prípravky (napr. ústne vody).

Pred odberom vzoriek by mal byť supragingiválny povlak odstránený a miesto odberu vzoriek by malo byť vysušené. Pretože analyzované baktérie majú anaeróbny alebo fakultatívne anaeróbny spôsob života, vzorky by mali byť odobraté z hlbokých vačkov. Vzorky by sa nemali odoberať z vačkov, ktoré v dôsledku predchádzajúceho vyšetrenia krvácali.

Cieľovým materiálom odberu je zmes DNA bakteriálnej flóry subgingiválnych vačkov a DNA pacienta zo slín a okolitých tkanív.

Postup: Špeciálne odberové papierové čapíky zaviesť do parodontálnych alebo periimplantačných vačkov na viacerých miestach, podržať aspoň 10 sekúnd a následne vložiť do pribalenej skúmavky, uzavrieť vrchnákom a odoslať s vyplnenou žiadankou na adresu pracoviska. Všetky zaslané čapíky sú v laboratóriu spracovávané ako jedna vzorka.

Subgingiválny odber pre cielené vyšetrenie z jedného miesta sa využíva na špecializované vyšetrenie patogénov vo zvolenej lokalite. V tomto prípade sa do odberovej skúmavky kolektujú iba čapíky z príslušného miesta odberu a nemiešajú sa navzájom.

Transport: Papierové čapíky sa môžu skladovať a prepravovať vysušené. Keďže analýza je založená na vyšetrení DNA, nemusia sa dodržiavať žiadne osobitné podmienky prepravy. Malo by sa však vyhnúť dlhodobej zásielke (napr. cez víkend alebo sviatok), preto v prípade potreby môžete uchovávať krátkodobo vzorky v chladničke.