logo
Kontaktné údaje
GHC GENETICS SK, s. r. o.
Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava

IČO: 35 921 528, DIČ: 2021964604
IČ DPH: SK2021964604.

Testy otcovstva: +421 948 627 273

Administratíva: +421 2 4319 1912

Odborné konzultácie: +421 2 4524 1268

Email: dnatest@dnatest.sk, info@ghc.sk

IBAN: SK11 1100 0000 0026 2170 1853, SWIFT: TATRSKBX

MATERNALINEA

105€

mtDNA genografický test vám poskyne informáciu o najhlbších geografických koreňoch ženskej línie vašich predkov. Pri tomto teste analyzujeme tzv. mitochondriálnu DNA (mtDNA), ktorú síce majú ženy aj muži, ale do ďalšej generácie ju prenášajú výlučne ženy (prenos „po praslici“). Test preto možno vykonať u žien aj u mužov, poskytuje však informáciu iba o ženskej línii predkov. . 

  • Ak si test objednáte, zašleme vám poštou (alebo si u nás vyzdvihnete osobne) odberovú tyčinku aj s návodom, podľa ktorého si urobíte jednoduchý výter ústnej sliznice. 
  • Materiál nám zašlete na analýzu a uhradíte cenu testu. Ak prídete k nám do laboratória osobne, odber vám môžeme urobiť my. 
  • Vykonáme analýzu DNA, stanovíme tzv. mtDNA haplotyp a určíme príslušnosť k mtDNA haploskupine (nazýva sa často „mtDNA klan“). V dostupných svetových databázach zistíme, či sa už váš mtDNA haplotyp u niekoho našiel a ak áno, u koho. O príslušnosti k haploskupine vyhotovíme ozdobný certifikát
  • Certifikát s vašim mtDNA haplotypom a zaradením do haploskupiny vám zašleme poštou, prípadne si ho môžete vyzdvihnúť osobne. Certifikát je doplnený základnými informáciami o oblasti vzniku a dobe vzniku príslušnej haploskupiny a o jej histórii, mapkou jej súčasného rozšírenia v Európe a údajom o početnosti nájdeného haplotypu a haploskupiny v slovenskej populácii. Priložíme tiež výsledok vyhľadávania vášho mtDNA haplotypu vo svetových databázach.  

Zdieľať:

Pri mtDNA genografickom teste stanovíme poradie stavebných jednotiek (tzv. báz) úseku mitochondriálnej DNA, nazývaného hypervariabilná oblasť 1 (HVR1) a toto poradie porovnáme s medzinárodne stanoveným štandardom (tzv. CRS). Poradie stavebných jednotiek mtDNA, nájdené u konkrétneho človeka, sa nazýva mtDNA haplotyp. Zo spôsobu dedičnosti mtDNA vyplýva, že každý má mtDNA haplotyp identický s haplotypom svojej matky, tá opäť s haplotypom svojej matky ... atď., takže mtDNA haplotyp sleduje výlučne ženskú rodovú líniu ďaleko do minulosti.

Na Slovensku – a aj všeobecne v Európe - sa stretávame so siedmimi základnými mtDNA rodovými líniami – mtDNA haploskupinami - ktoré vznikli v dávnej minulosti ako následok občasných dedičných zmien DNA – mutácií. Iné haploskupiny sa na Slovensku nachádzajú len výnimočne. Príslušnosť k tej-ktorej haploskupine možno s veľkou presnosťou určiť stanovením mtDNA haplotypu.

Genetické vzťahy medzi jednotlivými mtDNA haploskupinamiGenetické vzťahy medzi jednotlivými mtDNA haploskupinami znázorňuje obrázok, ktorý je výsledkom vedeckej činnosti pracovníkov Katedry molekulárnej biológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Ich percentuálne zastúpenie na Slovensku je úmerné plochám zodpovedajúcich kruhov (kliknite na obrázok pre zväčšenie).

Takmer všetky európske mtDNA haploskupiny vznikli ešte v staršej dobe kamennej, v období pred 10 000 až 40 000 rokmi. Neolitického pôvodu, teda z obdobia mladšej doby kamennej, je iba približne 15%. Rozsiahlym genetickým výskumom v posledných 10-15 rokoch sa o väčšine európskych haploskupín podarilo zistiť nielen to, kedy vznikli, ale aj v ktorej oblasti sveta sa to stalo a akými cestami sa odtiaľ ich príslušníci dostali tam, kde sa s nimi stretávame dnes. 

Hlavné európske mtDNA haploskupiny – tzv. mtDNA klany - sa označujú písmenami H, J, K, T, U, V a X. Britský genetik Bryan Sykes vo svojich popularizačných knihách priradil prvým nositeľkám týchto haplotypov mená Helena, Jasmína, Katarína a pod. a nazval ich siedmimi Evinými dcérami. Genografickým mtDNA testom teda zistíme príslušnosť testovaného človeka k tomu-ktorému mtDNA klanu, a poskytneme mu informáciu o najhlbších geografických koreňoch ženskej  línie jeho predkov.

Nie je k dispozícii

Nie je k dispozícii