logo
Kontaktné údaje
GHC GENETICS SK, s. r. o.
Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava

IČO: 35 921 528, DIČ: 2021964604
IČ DPH: SK2021964604.

Testy otcovstva: +421 948 627 273

Administratíva: +421 2 4319 1912

Odborné konzultácie: +421 2 4524 1268

Email: dnatest@dnatest.sk, info@ghc.sk

IBAN: SK11 1100 0000 0026 2170 1853, SWIFT: TATRSKBX

PATERNALINEA

95€

Y-DNA genografický test vám poskyne informáciu o najhlbších geografických koreňoch mužskej línie Vašich predkov. Pri tomto teste analyzujeme DNA chromozómu Y, ktorý majú len muži, a prenášajú ho na svojich synov. Test preto možno vykonať len u mužov; ak oň má záujem žena, treba vyšetriť DNA jej otca alebo brata. 

  • Ak si test objednáte, zašleme vám poštou (alebo si u nás vyzdvihnete osobne) odberovú tyčinku aj s návodom, podľa ktorého si urobíte jednoduchý výter ústnej sliznice. 
  • Materiál nám zašlete na analýzu a uhradíte cenu testu. Ak prídete k nám do laboratória osobne, odber vám môžeme urobiť my. 
  • Vykonáme analýzu DNA, stanovíme tzv. Y-DNA haplotyp a určíme príslušnosť k Y-DNA haploskupine. V dostupných svetových databázach zistíme, či sa už váš Y-DNA haplotyp u niekoho našiel a ak áno, u koho. O príslušnosti k haploskupine vyhotovíme ozdobný certifikát
  • Certifikát s vašim Y-DNA profilom a zaradením do haploskupiny vám zašleme poštou, prípaÓdne si ho môžete vyzdvihnúť osobne. Certifikát je doplnený základnými informáciami o oblasti vzniku a dobe vzniku príslušnej haploskupiny a o jej histórii, mapkou jej súčasného rozšírenia v Európe a údajom o početnosti nájdeného haplotypu v slovenskej populácii. Priložíme tiež výsledok vyhľadávania vášho Y-DNA haplotypu vo svetových databázach.  

Zdieľať:

Pri genografickom Y-DNA teste vyšetríme 23 presne určených úsekov DNA Y-chromozómu – tzv. markerov - a stanovíme Y-DNA haplotyp.

Príklad Y-DNA haplotypu jedinca
(symboly DYS + príslušné číslo označujú jednotlivé markery)

DYS: 19 385a 385b 389i 389ii 390 391 392 393 437 438 439 448 456 458 481 533 549 570 576 635 643 H4
Alely: 16 11 14 13 30 24 11 11 13 14 11 10 20 16 15 25 12 12 19 19 23 10 12

Y-haplotyp sa z generácie na generáciu prenáša rovnako ako Y-chromozóm: výlučne z otca na syna, čiže "po meči", sledujúc mužskú rodovú líniu. Haplotyp umožňuje určiť príslušnosť k tej-ktorej základnej mužskej rodovej línii – haploskupine, čiže k tzv. Y-DNA klanu.

Na Slovensku (a aj všeobecne v Európe) sa stretávame s približne desiatimi rozličnými Y-DNA haploskupinami, ktoré sa označujú písmenami E až R. Niektoré z nich sú veľmi zriedkavé (percentá či dokonca zlomky percent), kým iné sú bežné a často sa členia do viacerých podskupín. 

Genetické vzťahy medzi jednotlivými Y-DNA haploskupinami

Genetické vzťahy medzi jednotlivými Y-DNA haploskupinami a ich percentuálne zastúpenie na Slovensku znázorňuje obrázok, ktorý je výsledkom vedeckej činnosti pracovníkov Katedry molekulárnej biológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Veľkosť jednotlivých kruhov na obrázku je úmerná zastúpeniu príslušnej haploskupiny v populácii Slovenska. (Kliknite na obrázok pre zväčšenie.)

Genetické vzťahy medzi jednotlivými Y-DNA haploskupinami

Jednotlivé haploskupiny majú v rozličných oblastiach Európy nerovnaké zastúpenie. Najvyššiu početnosť majú v zvyčajne v regióne, kde kedysi vznikli, teda kde žili ich zakladatelia. Príklad geografického rozloženia dvoch najčastejších európskych Y-DNA haploskupín - R1a a R1b - je na obrázku, z ktorého vidno, že prvá z nich je najčastejšia v strednej a východnej Európe, druhá prevláda na atlantickom pobreží západnej Európy.

Základné európske Y-DNA klany vznikli väčšinou ešte v staršej dobe kamennej, pred približne 10 000 až 40 000 rokmi. Len asi 15-20% Európanov patrí do haploskupín, ktoré vznikli v mladšej dobe kamennej či ešte neskôr, čiže pred menej ako 10 000 rokmi. Rozsiahlym genetickým výskumom v poslednom desaťročí, na ktorom sa podieľali aj pracovníci laboratória DNA Test sa podarilo zistiť nielen to, kedy a v ktorej oblasti Európy jednotlivé haploskupiny vznikli, ale často aj to, akými cestami sa ich nositelia dostali z regiónu pôvodu do oblastí, v ktorých sa s nimi stretávame dnes. Genografickým Y-DNA testom teda zistíme príslušnosť testovaného človeka k tomu-ktorému Y-DNA klanu, čím mu poskytneme informáciu o najhlbších geografických koreňoch mužskej línie jeho predkov.

Nie je k dispozícii

Nie je k dispozícii